Analiza fundamentalna

Wybór odpowiednich metod i narzędzi do oceny, szacowania opłacalności przyszłych inwestycji, dywersyfikacja ryzyka, ewentualnie jego minimalizacji zależy od wiedzy merytorycznej i doświadczenia inwestora. Stworzenie portfela papierów wartościowych dającego maksymalnie wysoki zysk przy minimalnym poziomie prawdopodobieństwa utraty zaangażowanego kapitału jest zadaniem nader trudnym lecz nie niemożliwym do realizacji.
Gracze warszawskiego parkietu mają do wyboru szereg narzędzi, które pozwalają z dostatecznie dużym prawdopodobieństwem określić opłacalność poszczególnych akcji i związane z nimi ryzyko. Można tu wyróżnić min. analizę portfelową, fundamentalną i niezwykle gloryfikowaną ostatnimi czasy analizę techniczną. Ponadto posiadacze rachunków inwestycyjnych mają dostęp do profesjonalnych analiz przeprowadzonych przez pracowników domów maklerskich.
Można byłoby dyskutować nad wyższością analizy technicznej nad fundamentalną, czy estymacji historycznych stóp zwrotu poszczególnych akcji, jednak nie na tym polega sukces poszczególnych graczy giełdowych, która analiz kierują się przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Prawdą jest jednak to iż sukcesu nie gwarantuje jedna konkretna analiza ale odpowiednie wyczucie oraz umiejętność syntezy wyników wszystkich analiz w jedną konkretna odpowiedź kiedy i co kupować.

Analiza fundamentalna

Za punkt wyjścia przy wyborze akcji określonej spółki należałoby dokonać badania emitenta danej akcji, jego kondycji finansowo-majątkowej, określeniu słabych i mocnych stron oraz perspektyw rozwojowych, a także ogólnego otoczenia ekonomicznego danej spółki. Tym właśnie zajmuje się analiza fundamentalna, jej wynik jest pomocny przy określeniu wartości przedsiębiorstwa. Celem analizy fundamentalnej jest monitorowanie i klasyfikowanie aktywów finansowych pod względem ich jakości inwestycyjnej (jako szacunkowej oceny ryzyka) oraz oczekiwanej stopy zwrotu.
Na podstawie analizy fundamentalnej można dokonać wewnętrznej oceny spółki, oraz porównać ją z otoczeniem, pod kontem sprawności działania, rentowności, etc, skupiając się bardziej na przyczynach a nie skutkach jak w przypadku analizy technicznej.

Analiza wskaźnikowa

Podstawowym narzędziem w analizie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa jest analiza finansowa, będąca jednocześnie integralną częścią analizy fundamentalnej. Obszary, które powinny podlegać badaniu a które pozwolą nam określić sytuację firmy to min:

  • ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa – udział poszczególnych rodzajów majątku w całkowitej strukturze jego majątku, wielkość poszczególnych grup majątkowych, tempo zmian poszczególnych rodzajów majątku, ocena wykorzystania majątku w przedsiębiorstwie,
  • ocena sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa – struktura kapitałów zaangażowanych w przedsiębiorstwie, wielkość poszczególnych grup kapitałów, dynamika zmian, wykorzystanie kapitału (zdolność kapitału do generowania określonych przychodów),
  • ocena płynności finansowej – płynność bieżąca firmy, ocena długoterminowej płynności firmy, jaka jest wielkość kapitału pracującego w przedsiębiorstwie, jak ocenić stopień zapotrzebowania na kapitał pracujący,
  • ocena rentowności – przez pryzmat generowanych przychodów i ponoszonych kosztów przez przedsiębiorstwo oceniana jest skala zwrotności zainwestowanych kapitałów, rentowność przychodów, rentowność majątku firmy, dynamikę zmian w zakresie rentowności.

W kolejnej odsłonie Naszego ABC Inwestora zajmiemy się analizą portfelową oraz techniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *