Jak czytać sprawozdania finansowe? cz. I

Dyskusja na temat wyższości analizy fundamentalnej nad techniczną i odwrotnie  trwa dość długo, a końca jej  nie widać. Teoretycy oraz praktycy prześcigają się w argumentacji , która z analiz powinna wieść  prym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nie mnie to rozstrzygać. Brak mi zarówno wiedzy jak i praktyki, abym mogła stanąć murem za jedną z nich. Wiem jedno, znajomość obydwu technik analitycznych na pewno nie zaszkodzi. Zapewne większość czytelników zgodzi się ze mną. Wspominając  analizę fundamentalną od razu przed oczyma mam sprawozdania finansowe. Dogłębna analiza sprawozdań to jedynie część analizy fundamentalnej, jednak w moim przekonaniu, ta najważniejsza.

Sprawozdania finansowe to dla  jednych magia, dla innych prosty obraz sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa. Żeby poznać dobrze cała procedurę rachunkową, której uwieńczeniem na koniec roku sprawozdawczego jest właśnie wspomniane sprawozdanie finansowe, należałoby poświecić mnóstwo czasu. Nawet ukończone studia we wspomnianym obszarze nie wyczerpują tematu do końca. Praca w rachunkowości to wieczne doskonalenie się,  nadążanie za przepisami, a wiemy, iż polskie prawo w tym względzie jest wielce kreatywne.  Postaram się w sposób jak najprostszy i najbardziej przystępny przybliżyć Wam i sobie możliwość analizy sprawozdania finansowego na przykładzie wybranej spółki z warszawskiego parkietu. Stąd pomysł na kolejny cykl artykułów zatytułowanych Jak czytać sprawozdania finansowe?. Dlatego prośba do Was o zostawianie komentarzy, w których podacie propozycje spółki z GPW, której sprawozdania moglibyśmy podać bliższej analizie.

Na początek przypomnimy konstrukcję, w wersji uproszczonej oczywiście, podstawowych elementów sprawozdania finansowego.

1. Bilans

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązanie długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

2.  Rachunek zysków i strat (w wariancie kalkulacyjnym)

A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

-od jednostek powiązanych

I Przychody netto ze sprzedaży produktów

II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

-jednostkom powiązanym

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A . B)

D Koszty sprzedaży

E Koszty ogólnego zarządu

F Zysk (strata) ze sprzedaży (C . D . E)

G Pozostałe przychody operacyjne

H Pozostałe koszty operacyjne

I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G . H)

J Przychody finansowe

K Koszty finansowe

L Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J . K)

M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. . M.II.)

I Zyski nadzwyczajne

II Straty nadzwyczajne

N Zysk (strata) brutto (L +/. M)

O Podatek dochodowy

P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

R Zysk (strata) netto (N . O . P)

3. Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda bezpośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

II. Wydatki

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

II. Wydatki

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

II. Wydatki

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym

4. Zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

(pokrycia straty)

Źródło: wzory sprawozdań zaczerpnięte z www.gofin.pl

Jak czytać sprawozdania finansowe? cz. II

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *