Jak czytać sprawozdania finansowe? cz. III

Wspomniany w poprzednim artykule rachunek zysków i strat pokazuje wynik finansowy jednostki w ujęciu statycznym. Dlatego też sprawozdania finansowe uzupełniane są o  casch-flow, dzięki któremu jesteśmy wstanie poznać kierunki faktycznych (zasada kasowa), wpływów i wydatków pieniężnych w firmie.

Rachunek przepływów pieniężnych (casch-flow)  dostarcza informacji o przepływach pieniężnych, czyli zdarzeniach, które spowodowały w jednostce zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym. Pozwala on na ustalenie:

  • wielkości uzyskanych przez przedsiębiorstwo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz źródeł pochodzenia tych środków,
  • wielkości wydatków i kierunków wykorzystania posiadanych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Rachunek przepływów pieniężnych obejmuje wpływy i wydatki w trzech rodzajach działalności:

  • działalność  operacyjną,
  • działalność inwestycyjną,
  • działalność finansową.

Działalność operacyjna obejmuje przede wszystkim, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wydatki i wpływy związane z działalnością produkcyjną, handlową czy usługową. Kategoria strumieni przepływów pieniężnych netto, będąca rezultatem działalności operacyjnej, w przepływie środków pieniężnych, będzie oznaczała możliwość jednostki do spłaty długów, płacenia dywidend czy też dokonywania nowych inwestycji, bez ubiegania się o obce środki pieniężne. Operacyjne przepływy pieniężne są przede wszystkim rezultatem zdarzeń i transakcji, które determinują zysk lub stratę netto podmiotu gospodarczego.

Część sprawozdania z przepływu środków pieniężnych dotyczących działalności inwestycyjnej pokazuje rozmiary nakładów, jakie poniesiono na powiększanie zasobów, które umożliwiają generowanie przyszłych zysków z działalności zasadniczej. Przepływy pieniężne z tej działalności obejmują wydatki z tytułu nabycia rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych aktywów majątku trwałego ( o ile nie są uważane za ekwiwalenty gotówki lub nie są utrzymywane dla celów handlowych) oraz wpływy ze sprzedaży tychże składników*.

Ostatni rodzaj działalności ujmowany w sprawozdaniu casch-flow  obejmuje operacje pozyskiwania lub utraty źródeł finansowania majątku zarówno krótko- jak  i długoterminowego. Tą częścią sprawozdania z działalności finansowej zainteresowani są zwłaszcza inwestorzy, posiadacze akcji, gdyż wynika z nich wielkość wydatków   i wpływów dotyczących kapitałów obcych, a więc związane z pozyskiwaniem akcji   i wypłaty dywidend.

* Siudek T.  Analiza finansowa podmiotów gospodarczych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *