Jak odzyskać nasze pieniądze z smava.pl cz. 2

Teraz jak mamy już wszystkie niezbędne dokumenty i aktywne konto w systemie e-sad.gov.pl możemy przystąpić do wniesienia naszego pozwu. Aby wnieść nowy pozew na pierwszej stronie systemu klikamy pozycję „złóż nowy pozew”.


Proces definiowania pozwu rozpoczynamy od zdefiniowania danych powoda, w naszym przypadku są to nasze dane. Klikamy więc dodaj powoda.

Po zdefiniowaniu naszych danych i kliknięciu zatwierdź dane wyświetli nam się lista z zdefiniowanymi powodami. W naszym przypadku na liście będą widniały tylko nasze dane. Klikamy więc dalej po potwierdzeniu ich poprawności.

Kolejnym etapem jest definiowanie pozwanych czyli naszego pożyczkobiorcę. W przypadku kokos wszystkie dany PB znajdziemy w umowie w przypadku smavy wszystkie dane znajdziemy na karcie rejestracyjnej jaką otrzymaliśmy od operatora w odpowiedzi na naszego maila z prośbą o udostępnienie jego danych. Klikamy więc „dodaj pozwanego”.

Po uzupełnieniu danych naszego pozwanego, klikamy „Zatwierdź dane” a następnie przechodzimy dalej. Do etapu definiowania dowodów. Pierwszym dowodem jaki dodajemy jest nasza umowa. Następnie dodajemy potwierdzenie przelania kwoty PB, takie potwierdzenie otrzymamy od operatora smavy w postaci wyciągu z systemu informatycznego. Ostatnim naszym dowodem jest nasze wezwanie do zapłaty. Lista naszych dowodów powinna wyglądać mniej więcej jak ta poniżej.

Po dodaniu wszystkich dowodów przechodzimy do definiowania naszych roszczeń. Klikamy więc dodaj roszczenie, w nowym oknie typ roszczenia definiujemy jako cywilne. W kwocie roszczenia podajemy kwotę niespłaconego kapitału plus należne nam wynagrodzenie. W przypadku smavy po prostu sumujemy wszystkie raty oznaczone statusem windykacji.

Po kliknięcie dalej możemy zdefiniować odsetki, zgodnie z umową od dnia trafienia naszej pożyczki do windykacji należą nam się umowne odsetki wysokości czterokrotnej stopy lombardowej. Dla smavy datę początkową określamy jako datę pierwszej niezapłaconej nam raty plus 60 dni. Resztę ustalamy ustawiamy podobnie jak poniżej na screenie.

Jako dowód na podstawie którego naliczamy odsetki wybieramy naszą umowę i wybieramy guzik „Powołaj wybrany dowód”

Następnie przed przejściem dalej zaznaczamy opcje „chce podać inne wnioski procesowe” i wpisujemy w nich

W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty powód wnosi o przeprowadzenie rozprawy, w tym także pod nieobecność powoda.

W ostatnim kroku wybieramy „Sąd właściwy do rozpoznania sprawy w razie wniesienia sprzeciwu” zgodnie z umowa wybieramy sąd odpowiedni dla naszego miejsca zamieszkania. Wybieramy „żądanie zasądzenia zwrotu opłaty sadowej” a w uzasadnieniu pozwu wklejamy treść przedstawioną poniżej”

Powód zawarł z pozwanym, za pośrednictwem serwisu smava.pl, umowę pożyczki nr …………………………….. Smava.pl jest serwisem społecznościowym, którego działalność polega na kojarzeniu ze sobą osób fizycznych chcących udzielić sobie nawzajem pożyczek. Powód działający w charakterze Inwestora oraz pozwany działający jako Pożyczkobiorca złożyli, za pośrednictwem Smava.pl, zgodne oświadczenia woli, w wyniku których doszło do wymiany pomiędzy stronami dokumentów w formie elektronicznej, potwierdzających warunki zawartej umowy pożyczki. Kwota pożyczki została przelana w
pełnej wysokości na konto bankowe pozwanego w dniu ……………………………
dowód:
1)treść umowy pożyczki nr …………………………..
2) wyciąg z systemu informatycznego smava.pl, będący potwierdzeniem przelania kwoty pożyczki w dn. ……………………………
Strony ustaliły, iż pożyczka została udzielona pozwanemu na okres …………………………… Na ratę pożyczki składał się kapitał pożyczki oraz wynagrodzenie Inwestora (powoda) z tytułu udzielenia pożyczki. Pożyczka wraz z wynagrodzeniem Inwestora miała zostać spłacona przez pozwanego zgodnie z harmonogramem spłat, zawartym w §19 umowy pożyczki nr …………………………… Wobec braku spłaty rat pożyczki w terminie wynikającym z harmonogramu spłat, do pozwanego zostało skierowane w dniu ………………………….. r. wezwanie do zapłaty. Pomimo przekroczenia terminu do spłaty rat pożyczki wynikającego z harmonogramu spłat oraz dodatkowego terminu określonego w wezwaniu do zapłaty, pozwany dotychczas nie zwrócił udzielonej mu przez powoda pożyczki powiększonej o stosowne wynagrodzenie powoda. Dowód:
1)treść umowy pożyczki nr …………………………..
2)wezwanie do zapłaty z dnia ………………………….. r. wraz z potwierdzeniem nadania i odbioru

Ponadto powód domaga się w pozwie odsetek umownych liczonych zgodnie z § 13 umowy pożyczki jako czterokrotność stopy lombardowej od dnia następującego po
dniu wymagalności pożyczki, tj. od dnia ………………………….. r. do dnia zapłaty.
Mając powyższe na uwadze, wniesienie niniejszego pozwu jest w pełni uzasadnione.
Wartość przedmiotu sporu została zaokrąglona w górę do pełnego złotego, zgodnie z art. 126 [1] § 3 k.p.c.
Właściwość miejscowa Sądu wynika z właściwości umownej z uwagi na to, iż w umowie pożyczki strony ustaliły, że sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie
sąd właściwy dla siedziby powoda. Właściwość miejscowa Sądu została określona zgodnie z art. 27 kpc.

Następnie pojawia się strona gdzie widzimy cały pozew gotowy do wydruku. Pozew ten sobie wisi w systemie. Możemy go edytować lub całkowicie usunąć. Pozew będzie dopiero złożony po podpisaniu go elektronicznie i opłaceniu opłaty sądowej (tylko karta płatnicza lub przelew). Dokładniej o tym w trzeciej części.

One comment

  1. Wniosek z smavy aktualnie posiada nakaz zapłaty który czeka na uprawomocnienie. Więc procedura składania wniosków wydaje się byś poprawna i skuteczna. Z doświadczenia wiem iż jego uprawomocnienie może potrwać kolejne 3 miesiące. Jednocześnie dla wszystkich zainteresowanych mogę powiedzieć iż tydzień temu komornik ściągnął z innego mojego dłużnika 45 zł + wszystkie koszta. Dłużnika już spisałem na straty, urwał się z nim wszelki kontakt. Mimo wszystko komornikowi udało się odzyskać dług. Jak znajdę chwilę czasu napisze artykuł na ten temat i postaram się dokładnie opisać całą przygodę z tym dłużnikiem. Więc aktualnie mogę powiedzieć iż moja ściągalność w sądzie wynosi 100% dla kokosa. Kolejne sprawy są w toku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *