PKO Bank Polski liderem na rynku preferencyjnych kredytów studenckich

W roku akademickim 2010/2011 PKO Bank Polski udzielił ponad 14 tys. preferencyjnych kredytów studenckich. Pozwoliło mu to na osiągnięcie pozycji lidera na tym rynku z udziałem wynoszącym prawie 81 proc. Wprowadzone od tego roku akademickiego zmiany w zasadach udzielania i systemie poręczeń zdecydowały o większej atrakcyjności i popularności oferty kredytów dla żaków.

W roku akademickim 2010/2011 studenci złożyli w PKO Banku Polskim blisko 19 tys. wniosków. Ponad 94 proc. z nich spełniło podstawowe kryterium ubiegania się o kredyt, jakim jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Ostatecznie Bank podpisał umowy z ponad 14 tys. studentów.

Od 2010 roku zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego studenci mogą liczyć na szereg ułatwień w zasadach udzielania kredytów, jak i kwestii poręczeń. Zgodnie z nimi wprowadzono nowy sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta oparty na przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pod uwagę brane są dochody netto. Wprowadzenie takich zmian pozwoliło na korzystniejsze odzwierciedlenie sytuacji materialnej studenta, jak i ich porównywalność. Inną zmianą jest wprowadzenie legitymacji (studenckiej lub doktoranckiej) jako dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu studenta. Nowe przepisy wprowadziły również możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu studenckiego na okres do 12 miesięcy w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

W ramach zmian rozszerzony został także zakres poręczenia dla najuboższych żaków. Od roku akademickiego 2010/2011 o 100-proc. poręczenie kredytu przez BGK mogą ubiegać się studenci:

1) osiągający dochód na osobę w rodzinie do 600 zł albo

2) studenci, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub umieszczeni byli w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej (z określonymi wyjątkami) bez względu na dochód, nie przekraczający jednak kwoty ogłoszonej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

O 70-proc. poręczenie BGK mogą ubiegać się  studenci z dochodami do 1000 zł. Zmiana ta ma duże znaczenie dla osób, które miały trudności ze znalezieniem odpowiedniego poręczyciela kredytu.

O preferencyjny kredyt mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia, jak i uczestnicy studiów doktoranckich. Osoby, które ukończyły studia, ale zdecydowały się na rozpoczęcie kolejnych również mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu pod warunkiem, że wcześniej z niego nie korzystały.

Kredyty studenckie mogą być wykorzystane na dowolny cel – np. na zakup podręczników, pokrycie kosztów mieszkania i utrzymania czy wydatki w czasie wolnym. Kredyt wypłacany jest w miesięcznych transzach, których maksymalna liczba – w przypadku studiów wyższych – może wynosić 60, a w przypadku studiów doktoranckich – 40. Wysokość wypłacanej transzy dla nowo zawieranych umów od roku akademickiego 2010/2011 wynosi  600 zł. Oznacza to, że w przypadku studiów trwających 5 lat, student może otrzymać 30 tys. zł. Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów i realizowana jest przez okres dwa razy dłuższy niż czas, w jakim kredyt był wypłacany.

Istnieje możliwość umorzenie kredytu w wysokości 20%. Bank zrezygnuje z części należnych mu rat, gdy kredytobiorca ukończy naukę w grupie 5% najlepszych absolwentów.

Preferencyjne kredyty dla studentów oferowane są przez PKO Bank Polski od października 1998 roku. Do tej pory Bank udzielił ich ponad 232 tysiące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *