Praca na umowę zlecenia

W ostatnich latach coraz częściej spotykamy się z ofertami pracy na umowę – zlecenie, znacznie bardziej korzystnymi dla przedsiębiorców szczególnie wówczas, jeśli zatrudnionymi są studenci. Co jednak z naszą przyszłością, czyli ze składkami od tego rodzaju umowy?

Umowa zlecenie – charakterystyka

Umowa zlecenie jest to jedna z umów zawieranych na czas określony, do której zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Szczegółowe regulacje znajdują się w  art. 734-751kc. Umowa ta oparta jest na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności dla zleceniodawcy. Strony umowy zlecenia to: zleceniodawca (dający  zlecenie) i zleceniobiorca (wykonujący zlecenie). Umowa zlecenie może być zarówno umową odpłatną jak i nieodpłatną>, jest to zależne od ustaleń stron.

Umowa zlecenie może być wypowiedziana, jednak wówczas ta strona, która wypowiedziała umowę, odpowiada wobec drugiej strony za powstałą szkodę (przyjmujący zlecenie), bądź powinien zwrócić poniesione przez drugą stronę wydatki oraz w razie odpłatnego zlecenia uiścić odpowiednią część wynagrodzenia (zleceniodawca).
Ponieważ do umów zlecenia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy, zleceniobiorcy nie przysługują uprawnienia pracownicze, takie jak m. in. prawo do urlopu wypoczynkowego.

Umowa zlecenie a składki

Za zleceniobiorców należy opłacać obowiązkowo składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe oraz wypadkowe (dobrowolne są składki na ubezpieczenie chorobowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątek stanowią zleceniobiorcy będący uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych bądź studenci, którzy nie ukończyli 26 lat – oni nie podlegają żadnym ubezpieczeniom.

Płatnikiem składek jest zleceniodawca, który odprowadza je (na ubezpieczenia społeczne) od podstawy wymiaru składek, która stanowi przychód określony przepisami ustawy podatkowej jako przychód z umowy zlecenia, w sytuacji, kiedy w takiej umowie określono kwotowo odpłatność za jej wykonywanie. Z podstawy wymiaru składek wyłączane są zasiłki z ubezpieczeń społecznych, o ile zostaną przyznane świadczeniobiorcy. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne ustala się natomiast odejmując od kwoty podstawy na ubezpieczenia społeczne składki na te ubezpieczenia w części finansowanej przez ubezpieczonego (połowę składki emerytalnej, odpowiednią część składki rentowej oraz całą składkę na ubezpieczenie chorobowe – o ile zleceniobiorca przystąpił do tego ubezpieczenia) i odprowadzonych do ZUS przez zleceniodawcę.

Umowa zlecenia i własna firma

W przypadku, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą gospodarcza i jednocześnie zawiera umowę zlecenie w ramach tej działalności (przedmiot umowy jest taki sam jak prowadzonej działalności), to umowa ta nie wywiera skutków w zakresie ubezpieczeń. Oznacza to, że taka osoba dalej opłaca składki na ubezpieczenie społeczne z działalności i nie ma innych, poza tą działalnością, tytułów do ubezpieczeń. Natomiast w przypadku, kiedy zawarta umowa zlecenie nie jest związana z prowadzoną działalnością, to osoba ją zawierająca powinna nadal opłacać obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne z działalności chyba, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze zlecenia będzie co najmniej równa obowiązującej tę osobę podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z działalności. Wówczas osoba ta może wybrać jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych umowę zlecenia.

Umowa zlecenia i etat

W przypadku, kiedy umowę zlecania zawiera się z pracodawcą bądź z innym podmiotem, ale wykonywana jest na rzecz pracodawcy, ten ma obowiązek rozliczyć oraz odprowadzić do ZUS składki na ubezpieczenia od łącznych przychodów uzyskiwanych zarówno z umowy o pracę jak i z umowy zlecenia. Natomiast, jeśli umowa ta nie jest zawarta z pracodawcą bądź też nie jest na jego rzecz wykonywana, to w sytuacji, kiedy osoba ją zawierająca uzyskuje wynagrodzenie niższe od wynagrodzenia minimalnego, to zleceniodawca ma obowiązek opłacić składki na ubezpieczenia społeczne również od przychodów z umowy zlecania. I analogicznie, jeśli wynagrodzenie w umowie o pracę jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to obowiązkowa jest wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *