Nadprogramowe nadgodziny!

Oficjalnie pracujesz od 9 do 17, a w rzeczywistości, kiedy wybija 19 Ty wciąż tkwisz w firmie? Czy płacą Ci za nadgodziny? Zgodnie z kodeksem pracy za pracę w godzinach nadliczbowych należy się dodatek.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z art. 1511 Kodeksu pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych – oprócz normalnego wynagrodzenia – przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia (za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy; w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy) oraz 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określone wyżej.

Ponadto dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wyjątek występuje, kiedy przekroczenie tej normy wystąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do określonej wyżej wysokości dodatku.

Podstawa obliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych jest wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawka godzinową bądź miesięczną. Do podstawy obliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych nie wlicza się jednak przysługujących pracownikowi dodatków (nawet, jeśli są wypłacane stale).

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, które przypadają w niedzielę i święta przysługuje pracownikowi tylko wówczas, kiedy praca w te dni jest pracą w godzinach nadliczbowych.

W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę w dni robocze pracodawca może (ale nie jest to obligatoryjne) udzielić pracownikowi czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych i wówczas nie jest zobowiązany do tego, by wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem za godziny nadliczbowe.

Jeśli chodzi o pracę w niedzielę i święta, to pracownikowi przysługuje dzień wolny bez względu na liczbę przepracowanych godzin.

W przypadku, kiedy pracodawca w zamian za prace w sobotę nie udzielił pracownikowi dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, a praca w tym dniu spowodowała przekroczenie normy średniotygodniowej w przyjętym okresie rozliczeniowym, to pracownikowi, oprócz normalnego wynagrodzenia za wykonana w tym dniu pracę, otrzyma 100% dodatek.

Kierownictwo na innych prawach

Zgodnie z art. 1514 Kodeksu pracy pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownikom tym (z wyłączeniem pracowników zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy) przysługuje jednak prawo do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej na polecenie pracodawcy w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę, święto lub dodatkowym dniu wolnym od pracy, jeśli za pracę w tym dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Przywołane zapisy artykułu nie oznaczają jednak, że pracodawca ma prawo stale domagać się od pracowników zajmujących w zakładzie kierownicze stanowiska, pracy poza normalnymi godzinami, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *