Zawieszenie działalności gospodarczej

W obecnych czasach, kiedy gospodarka przezywa zawirowania, nad nami wisi widmo kryzysu, a problemy z dostawcami, odbiorcami czyhają na nas, by zadać ostateczny cios, wiele osób prowadzących swoje firmy wybiera zawieszenie działalności jako alternatywę dla zamknięcia przedsięwzięcia.

Od 20 września 2008r. osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności (z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej). Kiedy przedsiębiorca zawiesi działalność zaprzestaje płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Warunkiem zawieszenia jest jednak brak pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę.

Czasookres takiego zawieszenia działalności wnosi od jednego miesiąca do 24 miesięcy.

Każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo zawieszenia wykonywania działalności, ale w przypadku spółki cywilnej należy pamiętać, że zawieszenia muszą dokonać wszyscy wspólnicy tej spółki. Analogicznie rzecz się ma jeśli chodzi o jednoosobowa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wspólników spółki jawnej, komandytowej bądź partnerskiej, pod warunkiem, że spółka zawiesi działalność.

Zawieszenie działalności nie dotyczy jednak twórców i artystów, a także osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę bądź ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu. Te osoby nie są przedsiębiorcami zatem opłacają składki za okres od rozpoczęcia do zaprzestania do zaprzestania prowadzenia działalności.

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności jest składany na formularzu EDG-1– wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Istotny jest fakt, że dokumenty związane z zawieszeniem składamy nie w ZUS, a w organie ewidencyjnym (gminie). ZUS na podstawie otrzymanej informacji o sporządza z urzędu formularz:

  • ZUS ZWPA– wyrejestrowanie płatnika składek, z wyłączeniem sytuacji, gdy płatnik nadal zatrudnia osoby w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za które ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych (np. zleceniobiorców);
  • ZWUA– wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących.
  • ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby współpracującej.

Od 2009r. w myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *