Zatrudniamy nanie

Od 1 października państwo opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za nianie opiekujące się dziećmi do lat 3, które otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązująca od października 2011r. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. stanowi, że składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za nianie, finansowane są z budżetu państwa.

Niania, czyli kto?

Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej, czyli umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, na podstawie której niania sprawuje opiekę nad dziećmi. Umowa ta jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Umowa ta określa m.in. czas i miejsce sprawowania opieki nad pociechą, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia, a także czas przez jaki umowa ma obowiązywać. Objęta niniejszą ustawą niania sprawuje swoje obowiązki opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło trzy lata, chyba, że niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – wówczas do 4 roku życia.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Po zawarciu takiej umowy jeden z rodziców musi zgłosić w ZUS na formularzu ZUS ZFA siebie jako płatnika składek. Zgłoszenie niani do ubezpieczeń musi zostać dokonane w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń, odpowiednio:

  • do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA,
  • a jeśli podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – na druku ZUS ZZA (w przypadku, kiedy niania podlega już ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. pracuje już w innym miejscu bądź prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą).

ZUS opłaca składki od podstawy, stanowiącej kwotę nie większą niż stanowiąca kwotę minimalnego wynagrodzenie w kraju, czyli obecnie 1386 zł brutto. W przypadku pensji wyższej niż ta kwota, składki częściowo pokryje budżet państwa (tj. do kwoty minimalnego wynagrodzenia), a częściowo rodzice. Opłacą oni jednak składki tylko od kwoty, o którą pensja przekracza minimalne wynagrodzenie.

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłacał składki finansowane z budżetu państwa, muszą równocześnie zaistnieć trzy przesłanki:

  • niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  • rodzice, albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność;
  • dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

Jeśli taka jest wola niani można ją również zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale składkę na to ubezpieczenie musi ona sfinansować z własnych środków, a jeden z rodziców (będący płatnikiem składek) będzie ją opłacał do ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *