Umorzenie należności z tytułu składek

Umorzenie to wyraz ostatecznej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym z racji tego, że terminowe opłacanie należnych składek jest obowiązkiem płatników.

Umorzenie należności z tytułu składek może nastąpić po spełnieniu przesłanek określonych w następujących przepisach:

 • ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawie z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
 • rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Umorzenie może nastąpić tylko w przypadku stwierdzenia całkowitej nieściągalności należności publicznych bądź z uwagi na ważny interes osoby zobowiązanej.

Ważny interes

Ważny interes osoby zobowiązanej do opłacenia składek oznacza wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają spłatę zadłużenia, tj.:

 • ubóstwo zobowiązanego, zagrażające jego dalszej egzystencji wynikające z niezapewnienia minimum socjalnego oraz sytuacja, gdy po uiszczeniu należności dłużnik nie będzie dysponował środkami finansowymi, które pozwoliłyby na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych,
 • zdarzenia losowe i klęski żywiołowe,
 • choroba zobowiązanego lub członków jego najbliższej rodziny (np. małżonka, dzieci), nad którymi zobowiązany do spłaty należności sprawuje bezpośrednią opiekę, uniemożliwiająca pozyskiwanie dochodów niezbędnych do podjęcia spłaty zadłużenia.

Decyzja, czy w danej sprawie faktycznie istnieją przesłanki do umorzenia należności, zależy od udowodnienia przez zobowiązanego, że ze względu na jego sytuację uregulowanie zaległości spowodowałoby zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny.

Całkowita nieściągalność

Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy:

 • dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,
 • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w prawie upadłościowym,
 • nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,
 • nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku: majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
 • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • kwoty uzyskane w postępowaniu egzekucyjnym nie przekroczą wydatków egzekucyjne.

  O umorzenie należności mogą ubiegać się osoby odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu składek, jeśli nie posiadają środków na jego spłatę. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o umorzenie są między innymi:

 • płatnicy składek oraz osoby, które mają zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek w związku z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą,
 • osoby, na które decyzją została przeniesiona odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek,
 • małżonkowie odpowiadający (z majątku wspólnego) za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek nie jest równoznaczne, z ich umorzeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *