Świadczenia rodzinne rozkodowane

Nie starcza Ci do pierwszego? Nie masz pieniędzy na dziecka? Nie masz środków na zakup podręczników? Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują..

Zasiłek rodzinny

Podstawowym świadczeniem rodzinnym, pociągającym również za sobą wypłatę dodatków, jest zasiłek rodzinny. Prawo do jego wypłaty przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców bądź opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się (pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią bądź w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sadową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek ten przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, tj:

 • 18. roku życia bądź nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. Roku życia, albo
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Podstawowym kryterium mającym wpływ na uzyskanie prawa do zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Warunek ten warunkuje nie tylko uzyskanie samego zasiłku, al. Także dodatków do niego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 68zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 91zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 98zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny przysługuje, gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują równe dodatki. Jednym z nich jest ten, który przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400złmiesięcznie. Dodatek ten jest wypłacany przez okres trwania urlopu wychowawczego, jednak nie dłużej niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych;
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem przyznania tego dodatku jest minimum sześciomiesięczny okres zatrudnienia, zgoda pracodawcy na udzielenie urlopu, zaświadczenie z ZUS potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

Kolejny z dodatków, to dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, którego wysokość wynosi 170zł na dziecko, nie więcej niż 340zł na wszystkie dzieci.

Dodatek przysługuje także z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego, a także z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Dodatek ten przysługuje do ukończenia 16. roku życia, jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, powyżej 16. roku życia, do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wśród dodatków do świadczeń rodzinnych znajduje się również jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100zł. Wniosek o wypłatę tego dodatku składa się w terminie czterech miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Dodatki przysługują także z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, lub osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i wynosi 90zł miesięcznie na dziecko, albo
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50zł miesięcznie na dziecko;
 • w wysokości 50zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez dziesięć miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

3 comments

 1. Jeśli mam być szczery to o te pieniądze nie warto się starać. Co to jest 100 złotych na utrzymanie dziecka? Nawet na samo jedzenie nie wystarczy. Na zachodzie Świadczenia rodzinne na dziecko wynoszą około 200 euro miesięcznie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *