Płacimy składki

Płatnicy składek są zobowiązani dokonać zgłoszenia płatnika składek w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika bądź powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby. Termin 7 dni (od daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych) na zgłoszenie płatnika składek obowiązuje także osoby opłacające składki na własne ubezpieczenie albo na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących.

Jak płacić?

Na wskazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rachunki bankowe płatnik dokonuje wpłat w podziale na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Należności z tytułu składek na ww. płatnicy są zobowiązani uiszczać w formie bezgotówkowej, w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek. Zasada ta nie obejmuje jednak osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Do opłacania składek w formie bezgotówkowej nie są zobowiązani na przykład: twórcy i artyści, wykonujący pozarolniczą działalność twórczą lub artystyczną, osoby duchowne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, osoby kontynuujące ubezpieczenia emerytalne i rentowe; osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej opłacające składki na własne ubezpieczenia na zasadzie dobrowolności; płatnicy składek będący mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – począwszy od 1 stycznia 2009 r. (należności z tytułu składek mogą oni opłacać także w formie przekazu pocztowego).

Roczna podstawa wymiaru składek

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenia rentowe ubezpieczonych w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach

W 2010 r. kwota ta wynosiła 94 380 zł, natomiast w 2011 r. – 100770 zł.

Płatnik składek przekazuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do osiągnięcia kwoty 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a po przekroczeniu przez ubezpieczonego tej kwoty, jest zobowiązany zaprzestać obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W przypadku, kiedy do opłacania składek za daną osobę ubezpieczoną zobowiązanych jest więcej niż jeden płatnik składek, to ubezpieczony musi zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe.

Kiedy płacić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc, jednak nie później niż:

  • do 10. dnia następnego miesiąca (w przypadku osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie);
  • do 5. dnia następnego miesiąca (dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych);
  • do 15. dnia następnego miesiąca (w przypadku pozostałych płatników)

Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *