Upadłość konsumencka sposobem na długi?

Osoba z długami, która nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań, może zgłosić do Sądu upadłość konsumencką.

W Polsce taka możliwość pojawiła się stosunkowo niedawno (została wprowadzona 31 marca 2009 roku) ale choć to jedno z możliwych rozwiązań problemów, to w praktyce jest procesem dość trudnym i czasochłonnym.

Upadłość może być ogłoszona tylko raz na dziesięć lat. Istotne jest to, że z ogłoszenia bankructwa skorzystać mogą skorzystać tylko osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji nie ze swojej winy (tj. straciły pracę, zachorowały itd.). Jeśli zatem ktoś notorycznie nie spłacał zaciąganych kredytów, to to zjawisko niestety go nie dotyczy szczególnie, jeśli jeden kredyt spłacał drugim.

Starając się o ogłoszenie upadłości należy się także liczyć z tym, że majątek, na przykład mieszkanie czy samochód, osoby, która złoży do sądu wniosek, zostanie zlicytowany, czyli sprzedany przez syndyka. Dłużnik dostanie jedynie pieniądze na wynajęcie mieszkania przez rok. W praktyce oznacza likwidację majątku, a uzyskane ze sprzedaży kwoty zostaną przeznaczone dla wierzycieli na poczet zadłużenia.

Ogłoszenie upadłości (nawet licytacja majątku) nie oznacza jednak, że wszystkie długi znikną. Sąd określi plan spłaty wierzycieli, określając w jakim zakresie oraz w jakim czasie (nie dłuższym jednak niż pięć lat) osoba, która ogłosiła upadłość, jest zobowiązana spłacać należności niezaspokojone oraz jaka część zobowiązań po wykonaniu planu spłaty, zostanie umorzona.

W razie wystąpienia czasowej przeszkody w uiszczaniu zobowiązania przez dłużnika, istnieje możliwość modyfikacji planu spłaty. W takim przypadku Sąd, po wysłuchaniu wierzycieli, będzie mógł przedłużyć okres spłaty, ale nie więcej niż o dwa lata

Osoba, która ogłosiła upadłość, będzie poddana też kontroli Sądu tj. musi składać corocznie, do końca kwietnia, sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty, a także nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po wykonaniu przez upadłego określonych przez Sąd w planie spłaty obowiązków, Sąd ten wydaje postanowienie o umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań, objętych planem spłaty, a także o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Starając się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik musi pamiętać o rzetelnym wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań i realizacji planu ustalonego przez Sąd. Jeżeli dłużnik nie będzie dobrowolnie spłacał swych zobowiązań zgodnie z planem lub zaciągnie kolejne zobowiązania, albo nie będzie współpracować z organami prowadzącymi postępowanie, zostanie ono umorzone. Tym samym swoje należności będzie musiał regulować na ogólnych zasadach.

Warto zatem wykorzystać szansę stworzoną dla dłużnika i otrzymaną przez Sąd, a jeśli już doszło do powstania zadłużenia, starać się zrobić wszystko by uregulować powstałe długi. Jest też druga strona medalu – nie należy bowiem oczekiwać, iż wejście w życie przepisów o upadłości, w istotny sposób polepszy sytuację przedsiębiorców, którzy nie są w stanie odzyskać należności od konsumentów – dłużników. Zanim odzyskają swoje wierzytelności, może minąć wiele miesięcy …

One comment

 1. Czy spełniasz warunki oddłużenia w upadłości konsumenckiej ?
  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest pierwszym, niezbędnym i najważniejszym warunkiem uzyskania oddłużenia przez niewypłacalnych dłużników. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich.
  Sąd może ogłosić Twoją upadłość konsumencką, jeżeli jesteś osobą fizyczną spełniającą poniższe kryteria :
  1) MIEJSCE ZAMIESZKANIA I POBYTU – POLSKA.
  Główny ośrodek Twojej podstawowej działalności tzn. centrum spraw życiowych, miejsce zamieszkania i stałego pobytu znajduje się w Polsce.
  2) KONSUMENT.
  Nie prowadzisz działalności gospodarczej tzn. nie jesteś przedsiębiorcą indywidualnym lub przestałeś prowadzić działalność gospodarczą minimum na rok przed złożeniem wniosku.
  3) NIEWYPŁACALNOŚĆ.
  Jesteś niewypłacalny, a zatem ocena Twojej sytuacji finansowej wskazuje na to, że utraciłeś trwale zdolność do spłaty swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
  4) BRAK WINY W POWSTANIU NIEWYPŁACALNOŚCI.
  Jest to najważniejsza przesłanka określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Dłużnik niewypłacalny nie mógł doprowadzić do swojej niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
  6) RZETELNOŚĆ DŁUŻNIKA WE UPRZEDNIEJ UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ
  Jeżeli wcześniej toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i zostało umorzone oraz jeżeli uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli – nie doszło do tego z Twojej winy.
  7) BYŁY PRZEDSIĘBIORCA. WNIOSEK O UPADŁOŚĆ ZŁOŻONY W TERMINIE
  Mając taki obowiązek – jako przedsiębiorca lub członek zarządu spółki kapitałowej – złożyłeś w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli jednak zasady współżycia społecznego, a w szczególności względy humanitarne przemawiają za koniecznością Twojego oddłużenia, sąd ma możliwość pominięcia tego warunku.
  8) MORALNOŚĆ PŁATNICZA.
  Sąd w odrębnym procesie prawomocnie nie orzekł, że dokonywałeś czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Najczęstszym przypadkiem takich czynności jest darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich celem uniknięcia – w zamyśle dłużnika – egzekucji z tego składnika majątkowego.
  9) NIE UMORZONO WCZEŚNIEJ TWOICH DŁUGÓW W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.
  Umorzenie Twoich zobowiązań musiało mieć miejsce w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

  Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie oddłużenie, jest realne i zależne od Twojej postawy w toku postępowania upadłościowego.
  Co więcej, jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, a więc sąd ogłosi upadłość konsumencką, a Ty jako upadły wywiążesz się ze wszystkich swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego, jako niewypłacalny dłużnik uzyskujesz PEWNOŚĆ ODDŁUŻENIA.

  Zapraszamy na stronę http://www.upadlosckonsumencka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *