Dobrowolne ubezpieczenie

Czy możliwe jest dobrowolne kontynuowanie ubezpieczeń emerytalnego i rentowych po ich ustaniu? Jak zapewnić sobie ciągłość ubezpieczenia w sytuacji, jeśli utraciliśmy dotychczasowy, jedyny tytuł do ubezpieczeń (co szczególnie w czasach kryzysu jest problemem)? Odpowiedzią może być dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje:

  • małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, a także w instytucjach, ośrodkach informacji i kultury za granicą,
  • osobom, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • obywatelom polskim wykonującym pracę za granicą w podmiotach zagranicznych oraz obywatelom polskim wykonującym pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa,
  • studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,
  • alumnom seminariów duchownych, nowicjuszom, postulantom i juniorystom do ukończenia 25 roku,
  • odbywającym na podstawie nieodpłatnych umów cywilnoprawnych staż adaptacyjny wnioskodawcom – obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności regulowanej – w rozumieniu odpowiednio przepisów o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych lub przepisów o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności,
  • posłom do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej

Poza wyżej wymienionymi, dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają również osoby, które kontynuują ubezpieczenia emerytalne i rentowe po ustaniu tych ubezpieczeń, ale tylko wtedy, kiedy okres tego ubezpieczenia przekracza 10 lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, w sytuacji gdy stan własnego konta ubezpieczonego nie będzie go zapewniał.

Od 1 września 2009r. wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń wnioskodawca można złożyć wybranym przez siebie terminie (do tego dnia obowiązywała zasada mówiąca o terminie 30 dni od ustania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych). Oczywiście takie dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe mogą być kontynuowane tylko wtedy, kiedy osoba ubezpieczona nie ma innych tytułów pociągających za sobą obowiązek ubezpieczeń.

W momencie, kiedy ubezpieczony składający wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń, uzyska znów tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń (np. rozpoczyna pracę na podstawie umowy zlecenia, czy też zakłada własną działalność gospodarczą), podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu oraz rentowym i z tego tytułu powinien być zgłoszony do ubezpieczeń. Konsekwencją tego jest to, że od dnia powstania tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń osoba ubezpieczona nie ma prawa kontynuować ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Należy zaznaczyć, że ww. osoby dobrowolnie podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie podlegają ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu, a wyłącznie emerytalnemu i rentowym.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób dobrowolnie podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli od dnia 1 stycznia 2011 r. jest to 1386 zł.

Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym same zgłaszają się do właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i składają wniosek w sprawie objęcia ubezpieczeniami na formularzu ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej”. Konieczne jest też składanie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA za każdy miesiąc kalendarzowy, (nawet wówczas, gdy w stosunku do poprzedniego miesiąca nie zaszły żadne zmiany) oraz do opłacenia składek na ubezpieczenia za dany miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *